Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Το ΓΕΣ μετά από 22 ημέρες αιχμαλωσίας των δύο στρατιωτικών μας στις φυλακές Αδριανούπολης έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες τους όπως πρέπει να εμφανίζονται. Με τη στολή τους… Έστω και αργά οι φωτογραφίες των δύο στρατιωτικών μας.Με την σημερινή παρουσίαση των φωτογραφιών ας προσευχηθούμε για τα παλικάρια μας ...


Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος.Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)


Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.


Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.


Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.


Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών.


Βαπτιστά του Χριστού, πάντων ημών μνήσθητι, ίνα ρυσθώμεν των ανομιών ημών, σοι γαρ εδόθη χάρις, πρεσβεύειν υπέρ ημών.


 Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιόν του Παρακλήτου, ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι, ημίν το μέγα έλεος.


Τῶν Φαράσων τὸν γόνον, καὶ τοῦ Ἄθωνος κλέϊσμα, καὶ τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος ὁσίων, μιμητὴν καὶ ἰσότιμον, Παΐσιον τιμήσωμεν πιστοί, τὸ σκεῦος χαρισμάτων τὸ μεστόν, ὡς φυλάσσοντα ἐκ πάντων τῶν λυπηρῶν, τοὺς πίστει ἀνακράζοντας, δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν τω Βασιλεί ημών Θεώ.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν Χριστό τω Βασιλεί ημών Θεώ.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν Αυτώ Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.Ψαλμός 120

ΗΡΑ τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου.  ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.  μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα σου, μηδὲ νυστάξῃ ὁ φυλάσσων σε.  ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τὸν ᾿Ισραήλ.  Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπη σοι ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου·  ἡμέρας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει σε, οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα.  Κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος. Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Εχθροίς παρατάχθητι,τοις πολεμούσιν ημίν,δεινώς γαρ επέβησαν τη κληρουχία τη ση,Μαρία Παντάνασα,όλεσον αυτοχείρως των βαρβάρων τα θράση, γνώτωσαν την ισχύν σου,φιλοπόλεμα  έθνη,τω θείω σου νεύματι πάντας αφάνισον.Αθέων Αγαρηνών,τα βέλη σύντριψον Δέσποινα,καί πάσαν επιβουλήν, δαιμόνων ματαίωσον, λαόν Χριστεπώνυμον, σκέπων και φυλάττων,ίνα πόθω σε δοξάζωμεν.


Τους εκ της Άγαρ δυσμενείς, τάχιον ολλύουσα ξίφει των προσευχών σου Μαριάμ, τον λαόν και την ποίμνην σου φύλατε τω υιώ σου κραυγάζοντα, ο θεός των Πατέρων ευλογητός ει.  


ΕΥΧΗ


Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο την Παναγίαν Σου Μητέρα Τιμιωτέραν αναδείξας πασών των επουρανίων δυνάμεων, αυτός, Πανάγαθε, δια των πρεσβειών αυτής, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σου Σταυρού, ικεσίαις του Αγίου ενδόξου Προφήτου και Βαπτιστού Ιωάννου,  του Οσίου  και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του Καππαδόκου ,του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων Σου των Αγίων , επάκουσον ημών  των  αναξίων δούλων σου  και υπεράσπισον και σώσον τους δούλους σου Άγγελον και Δημήτριον, των υπό των βαρβάρων απαχθέντων, και ταχέως απελευθέρωσον αυτούς τη Θεία σου δυνάμει και διαφύλαξον  αυτούς  και τον κόσμον σου άπαντα από παντός εγκλήματος , φθοροποιού και επιβούλου   πράξεως και από πάσης κακουργίας και επιθέσεως , ίνα εν ειρήνη και ασφαλεία μεταλαμβάνοντες της αμετρήτου και ανεικάστου Σου Αγάπης δοξάζομεν δια παντός Το Πανάγιον Όνομά Σου εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τά νικητήρια,

Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν ευχαριστήρια.

Ἀναγράφω Σοι ἡ πόλις Σου, Θεοτόκε.

Ἀλλ᾽ ὡς ἔχουσα τό κράτος ἀπροσμάχητον,

Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον ἵνα κράζω Σοι

Χαίρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ημών , ἐλέησον και σώσον ἡμᾶς.

Παραιτηθείτε μακαριώτατε!

Σχόλιο με αφορμή τις δηλώσεις Ιερώνυμου μετά την απόφαση του Σ.Τ.Ε για τα Θρησκευτικά

Συνάντηση Ιερώνυμου-Γαβρόγλου: Έχουμε πολλά και καλά να κάνουμε


Όπως είναι γνωστό η ολομέλεια του  ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου (ΣΤΕ), με συντριπτική  πλειονοψηφία έκρινε αντισυνταγματικά τα "Φ'ίλεια", "Γιαγκαζόγλεια" και "Καιρίτικα", μεταλλαγμένα και εκτρωματικά "Νέα Θρησκευτικά".Οι ορθοφρονούντες  και μη αλλοτριωμένοι από το συγκρητιστικό και εθνομηδενιστικό, "πολιτικά ορθό" πνεύμα της Νέας Τάξης, τον ωχαδελφισμό και δεν-μεμελισμό  συνέλληνες  επλήσθησαν αφάτου χαράς και αγαλλιάσεως επί τω ακούσματι της σχετικής ειδήσεως.


 Και εξεδήλωσαν παντοιοτρόπως τα αισθήματά τους όπως πιστοποιεί η σχετική διαδικτυακή περιήγηση. Μόνοι οι ένοχοι δεν άντεξαν το εκτυφλωτικό φως της μνημειώδους διακστικής αποφάσεως και άρχισαν έντρομοι να παραπαίουν, εκδίδοντας φαιδρά, εμπαθή και θρασύτατα ανακοινωθέντα διά των οποίων επετέθησαν κατά τρόπο επεικώς αήθη κατά της ανεξαρτήτου δικαστικής εξουσίας.Αυτός είναι ο σεβασμός τους στην αρχή της διακρίσεως των εξουσιών!
Δεν προτιθέμεθα στο παρόν σχόλιο να ασχοληθούμε  με τις ασχημοσύνες της κυβερνήσεως , συμμορίας μάλλον, των απολιθωμάτων του μαρξισμού. Αρκούν οι αναθυμιάσεις που αναδύονται από το βόθρο των τρις-αισχίστων νομοθετημάτων τους που προάγουν το διαστροφικό μετασχηματισμό της νεοελληνικής κοινωνίας, με την ανοχή και συμπόρευση (διά της επαισχύντου υπογραφής του ) του τιμηθέντος υπό της διοικούσης Εκκλησίας προέδρου της Δημοκρατίας. Στο κάτω-κάτω, με το αθειστικό, μαρξιστικό και διεθνιστικό δηλητήριο ποτίστηκαν στα νειάτα τους, αυτό διαχέουν και στα σπλάχνα της κοινωνίας μας.Κατά μία έννοια είχε και κάποιο δίκαιο ο Γερμανός φιλόσοφος Φόυερμπαχ υποστηρίζοντας ότι "ο άνθρωπος είναι ό,τι τρώει...".
Αυτό όμως που δεν χωράει ο νους και του πλέον αμβλύνοος συμπατριώτη μας, είναι η αντίδραση του διά τας πολλάς και φρικαλέας ανομίας μας διαποιμαίνοντος την αρχιεπισκοπή Αθηνών και προέδρου των διοικητικών σωμάτων της καθ Ελλάδα αυτοκεφάλου Εκκλησίας.
Τι δήλωσε σχετικώς ο κ.Ιερώνυμος; Κρατηθείτε: "Σεβόμαστε πάντα τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Αυτό το θέμα έχει μία συνέχεια. Έχουμε συμφωνήσει με το υπουργείο η Εκκλησία και η Πολιτεία να συνεχίσουν την συνεργασία τους, ώστε αυτό που θα βγει στο τέλος να γίνει βιβλίο».
Ναι δεν είναι ανέκδοτο! Αυτή τη δήλωση έκανε! Αντί να εκδηλώσει διατόρως και στεντορεία τη φωνή τη χαρά του που κρίθηκαν αντίθετα με το Σύνταγμα τα "θρησκευτικά" απορρίματα  του Γιαγκάζογλου και του Φίλη και να ζητήσει μετ επιτάσεως την άμεση συμμόρφωση της διοικήσεως (του υπουργείου α-παιδείας , εθνομηδενισμού, συγκρητισμού και πολυθρησκείας τουτέστιν) ΚΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ εκείνος έκανε λόγο για συνέχιση της συνεργασίας Εκκλησίας και αντίχριστων κυβερνώντων. Λες και τα "νέα Θρησκευτικά" του κρημνιστή και αποδομητή Γαβρόγλου διαφέρουν  ουσιωδώς αυτών του προκατόχου του. Λες και δεν τα συνέταξαν οι ίδιοι άνθρωποι, φορείς συγκεκριμένων διαχρονικών ιδεοληψιών και υπηρέτες συγκεκριμένων καταστροφικών και ανατρεπτικών στόχων.
Ποιον και ποιους κοροιδεύει ο αρχιεπίσκοπος; Τον εαυτό του, μήπως, που καταδίκασε απερίφραστα κάποτε τα σκουπίδια του Φίλη; (Άσχετα με το τι έπραξε για να αποτρέψη την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση).Τους ορθοφρονούντες ιεράρχες που με αξιοσημείωτη παρρησία και συνέπεια αγωνίζονται για τη διασφάλιση και κατοχύρωση του ορθοδόξου χριστιανικού προσανατολισμού και χαρακτήρα του πολύπαθου μαθήματος; Την ΠΕΘ, μοναδικό αξιόπιστο φορέα και εκπρόσωπο του σώματος των εν Ελλάδι θεολόγων, που αντιμετωπίστηκε επιεικώς απαίσια από τη διοικούσα Εκκλησία τιθεμένη στην ίδια μοίρα με τη δράκα των ανατροπέων και νεογενίτσαρων του ΚΑΙΡΟΥ; Ή τον καταπροδωμένο και αγωνιώντα λαό του Θεού που ανέμενε μέχρι τέλους αντίδραση και αντίσταση στις μεθοδεύσεις και τους σχεδιασμούς των πολιτικών εξουσιαστών;
"Σεβόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις", δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος και ορθώς. Οι "εγκάρδιοι συνομιλητές του" τις σέβονται, άραγε, και πόσο; Θα ξιφουλκήση άραγε εναντίον τους μετά την ελεεινή αντίδρασή τους στο άκουσμα της δυσάρεστης γι αυτούς απόφασης;(Και ο βοθροπόταμος του Θεοδωράκη συντάχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποιο νεοφανές "κίνημα", από-κομμα μάλλον παρά κόμμα..., και τινες άλλοι "προοδευτικοί" σχηματισμοί (το όνομά τους "λεγεών"). Και με τι μούτρα, κατά το δη λεγόμενο, θα συνεργασθή μαζί τους;
Μετά την κατάπτυστη αντίδρασή τους υφίστανται αντικειμενικώς περιθώρια ουσιαστικής συνεργασίας με τους Νέρωνες που μας κυβερνούν; Και τι σόι βιβλίο θα προκύψη από μια τέτοια "άμεικτον μείξιν και αλλόκοτον τέρας"; Μάλλον κάποιο καινούριο έκτρωμα.  Προς δόξαν της συνεργασίας κράτους και Εκκλησίας βεβαίως-βεβαίως!
Και κάτι άλλο μακαριώτατε! Γιατί δεν πρσέφυγε η Εκκλησία της Ελλάδος στο ΣΤΕ παρά μόνο η μητρόπολη Πειραιώς και ο μητροπολίτης Σεραφείμ; Μόνο τη μητρόπολη Πειραιώς και το μητροπολίτη της αφορούν τα "νέα Θρησκευτικά";
Η αποκαρδιωτική και γιατί όχι προδοτική, εν προκειμένω, στάση του αρχιεπισκόπου έφερε στη μνήμη μας την απροσδόκητη αντίδρασή του όταν η θεράπων της διαστροφής και της διαφθοράς κυβέρνηση ψήφισε το νομοσχέδιο περί "αλλαγής φύλου". Τότε ο κ.Ιερώνυμος έκανε λόγο για "παιγνιδίσματα"! Όχι για επιλογή καραμπινάτης διαστροφής! Αντί να σεισθή ο τόπος από την αντίδρασή του, αντί να αστράψουν οι άμβωνες από καυστικα κηρύγματα, αντί να εξαπολυθούν μύδροι εναντίον των ενόχων, αντί να κατεβάσει τον κόσμο στο πεζοδρόμιο, αντί να πάυσουν οι ηγήτορες της Εκκλησίας να δέχονται στους ιερούς ναούς τους πολιτικούς εξουσιαστές, αντί να προχωρήσει σε αφορισμό των ενόχων (κάποιοι αγαπολόγοι και σχεσιολόγοι εκδηλώνουν αλλεργική αντίδραση όταν ακούν ή διαβάζουν για αφορισμό, δεν είναι politically correct βλέπετε...) αρκέσθηκε να μιλήσει για "παιγνιδίσματα"!  Υποβαθμίζοντας ανεπιτρέπτως τη σοβαρότητα του όλου ζητήματος! Ακόμη και τα μικρά παιδιά καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται για "παιγνιδίσματα" αλλά για κάτι πολύ σοβαρότερο.
Για μία ακόμη φορά ο κ.Ιερώνυμος φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων και των προδοκιών του ποιμνίου του. Η αντίδρασή του υπήρξε αψυχολόγητη, απαράδεκτη, προδοτική, σκανδαλώδης. ΄Κομβολόγιο ολόκληρο οι υποχωρήσεις και οι προδοσίες του από την αποφράδα ημέρα που ανέλαβε τους οίακες του εκκλησιαστικού σκάφους (Ας όψονται αυτοί που τον ψήφισαν και κάποιος ρασοφόρος που ¨δημιούργησε κλίμα" σε βάρος του ετέρου υποψηφίου μητροπολίτου Σπάρτης...).Ο αρχιεπίσκοπος και όσοι τον δορυφορούν έχουν αποξενωθεί από το ποίμνιο, το φρόνημα και τη θέληση του οποίου κάθε άλλο παρά διερμηνεύουν. Διατελούν σε διαζύγιο διαρκείας από τον πιστό κλήρο και λαό. Είναι ανίκανος να υπερασπισθή τα δίκαια και τα αληθή συμφέροντα της Εκκλησίας. Τραγικά λίγος. Η παρουσία του στο τιμόνι της Εκκλησίας οδηγεί το εκκλησιαστικό σκάφος  σε υφάλους και σκοπέλους και η υπ αυτού άσκηση της εκκλησιαστικής εξουσίας επάγεται δεινά και παρασκευάζει ήττες για Αυτή.
Μακαριώτατε! Έχετε αποτύχει παταγωδώς! Καταντήσατε υποχείριο των άθεων και αντίχριστων κυβερνώντων! Τρίβουν τα χέρια τους οι άθεοι και οι αντίχριστοι για το γεγονός ότι σεις εκπροσωπείτε την Εκκλησία της Ελλάδος. Έχετε βεβαίως κάποιο ελαφρυντικό. Μαθητεύσατε παρά τους πόδας Σεραφείμ Τίκα,  τον οποίο  αποκαλέσατε "σοφό γέροντα" sic στην εις επίσκοπο χειροτονία του μέχρι πρότινος πρωτοσυγκέλου σας!!! Φοιτήσατε στη ενδοτική και δίγλωσση σεραφειμική σχολή που βύθισε στο τέλμα της ανυποληψίας επί 24 χρόνια την Ελλαδική Εκκλησία και που αποτελεί φρονιστήριο στο οποίο διδάσκεται πώς να ηττάται συνεχώς η Εκκλησία στη σχέση της με την κατ επίφασιν χριστιανική πολιτεία.
Ο υποφαινόμενος, ελάχιστο μέλος της Εκκλησίας, θα υπενθυμίσω στη μακαριότητά σας το "άπελθε  τάχιον εις τα ίδια" που απήθυνε ο λέων του Βορρά Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος , στο "σοφό γέροντά σας" αλλά και  το γεγονός ότι ο συνονόματός σας και προκάτοχός σας Ιερώνυμος ο Ά, ο όντως σοφός, όταν η εκκλησιαστική πολιτική του προκάλεσε κατακραυγή και σκανδαλισμό (δεν αναπτύσσω εδώ κατά πόσο υπήρξε δικαιολογημένη αυτή η κατακραυγή και ο σκανδαλισμός ή αν σε μεγάλο βαθμό υπήρξε τεχνητή και κατασκευασμένη και προιόν εμπαθούς και άδικης πολεμικής εναντίον του) έσπευσε να υποβάλλει την παραίτησή του από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο για να μη χαθούν ψυχές υπέρ ων Χριστός απέθανε αποσυρόμενος στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Υστέρνια της Τήνου.
Μήπως πρέπει και σεις να αποσυρθείτε στα δικά σας Υστέρνια μετά από τόσα έτη αποτυχημένης αρχιεπισκοπείας;
Λυκούργος Νάνης, ιατρός

Οι επιδρομές των Καταλανών στο Άγιον Όρος ξεπέρασαν κάθε άλλο προηγούμενο!

Το άρθρο της σερβίδας βυζαντινολόγου, Μίργιανα Ζιβογίνοβιτς (Mirjana Živojinović) δημοσιεύτηκε στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Αθωνικά Τετράδια, με τίτλο «Οι Καταλάνοι στο Άγιον Όρος σύμφωνα με τον βίο του αρχιεπισκόπου Δανιήλ του Β'» . Η αναδημοσίευση γίνεται χωρίς τις περισσότερες παραπομπές. 
Μετάφραση από τα σερβικά: Vukosava Stevovi.
Το Άγιον Όρος, από την άφιξη των πρώτων αναχωρητών, ιδιαίτερα από την εποχή της ίδρυσης των μεγάλων μονών τις τελευταίες δεκαετίες του 10ου αιώνα, ήταν συνεχώς εκτεθειμένο σε ληστρικές επιδρομές διαφόρων πειρατών και ληστών, στις οποίες από τα τέλη του 13ου αιώνα πρωτοστατούσαν οι Τούρκοι, απειλώντας τις μονές των ανατολικών ακτών του Όρους. Όμως, σε σύγκριση με όλους αυτούς, οι επιθέσεις των Καταλανών, οι οποίοι εισέβαλαν από την χερσαία πλευρά του Αγίου Όρους, ως προς την σφοδρότητα και την διάρκειά τους, από το καλοκαίρι του 1307 έως την άνοιξη του 1309, ξεπέρασαν όλες τις μέχρι τότε επιδρομές.

Οι πολυάριθμες βυζαντινές πηγές που αναφέρονται στην άφιξη των Καταλανών στο Βυζάντιο, στην αποστασία τους από την αυτοκρατορία και στους πολέμους που διεξήγαγαν στην Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία και Αττική, μας δίνουν ελάχιστες ειδήσεις για τα δεινά και τις φρικαλεότητες που υπέστησαν οι Αγιορείτες από τις επιθέσεις τους. Για τον λόγο αυτό Ο βίος του αρχιεπισκόπου Δανιήλ του Β΄, ο οποίος ήταν ηγούμενος της Mονής Χιλανδαρίου* καθ’ όλη την διάρκεια των επιθέσεων των Καταλανών, αποτελεί μοναδική πηγή για τα γεγονότα αυτά, ιδιαίτερα με την λεπτομερή περιγραφή των επιθέσεων των Καταλανών κατά του Χιλανδαρίου και των πολιορκιών της σερβικής μονής.
Ο συγγραφέας του Βίου συνδέει τις αφηγήσεις για τις επιθέσεις των Καταλανών με την αφήγηση για την τοποθέτηση του Δανιήλ ως ηγουμένου του Χιλανδαρίου και την άφιξή του στη Μονή. Έχει σημασία να αναφέρουμε ότι ο Δανιήλ εξελέγη ηγούμενος στη Σερβία σε σύναξη στην οποία παρίστατο ο κράλης Μιλούτιν (Milutin) και ο αρχιεπίσκοπος Ευστάθιος. Υποθέτουμε ότι ο κράλης Μιλούτιν και η σερβική σύναξη ήταν ενημερωμένοι για τον κίνδυνο που απειλούσε το Άγιον Όρος από τις επιθέσεις των Καταλανών και, θέλοντας να βοηθήσουν στην υπεράσπιση της μονής, μερίμνησαν να εκλεγεί ηγούμενος άτομο, οι ικανότητες του οποίου ήταν ήδη δοκιμασμένες και πολύ γνωστές. Πιστεύουμε ότι η ζωή και η δράση του Δανιήλ στην Σερβία συνέβαλαν στην εκλογή του ως ηγουμένου. Θεωρούμε ότι οι Καταλανοί, σύμφωνα με τον Βίο, άρχισαν τις επιθέσεις κατά του Αγίου Όρους «λίγο διάστημα» μετά την άφιξη του Δανιήλ στο Χιλανδάρι, γεγονός που θα μπορούσε να είχε συμβεί στο δεύτερο μισό του 1306, ή στις αρχές του 1307.
Προσειλκυσμένοι από τις αφηγήσεις για τον μεγάλο πλούτο των αγιορείτικων μονών, οι Καταλανοί έστρεψαν τις επιθέσεις τους ακριβώς ενάντια σ’ αυτές:
«Διότι οι άπιστοι αυτοί λαοί… αφού ήρθαν στο Άγιον Όρος,
πολλούς ιερούς ναούς πυρπόλησαν
και άρπαξαν όλα τους τα πλούτη
και πήραν αιχμαλώτους στην σκλαβιά,
και όσοι έμειναν λιμοκτονούν» (Βίος, 259).
Κατά την διάρκεια των επιθέσεων εναντίον των οχυρωμένων μονών οι Καταλανοί εφάρμοζαν την ίδια τεχνική όπως όταν κατακτούσαν τις οχυρωμένες θρακικές πόλεις: πρώτα προσπαθούσαν να τις κατακτήσουν με τα όπλα και στην συνέχεια, σε περίπτωση που δεν το κατάφερναν, προσπαθούσαν με όπλο την πείνα να αναγκάσουν τους κατοίκους τους να παραδοθούν.
Σε τέτοιες ιδιαίτερα δύσκολες συγκυρίες ο Δανιήλ ήταν ηγούμενος του Χιλανδαρίου, που σημαίνει όχι μόνο πνευματικός πατέρας της αδελφότητας, αλλά ταυτόχρονα και ηγέτης της άμυνας της Μονής. Το Χιλανδάρι και οι άλλες αγιορείτικες μονές, ακόμη στην αρχή της επίθεσης, άνοιξαν τις πύλες τους σε πολλούς κατοίκους των κοντινών περιοχών της Χαλκιδικής, οι οποίες, περισσότερο από τις μονές, ήταν εκτεθειμένες στις λεηλασίες και στην απειθάρχητη συμπεριφορά των ανδρών της Καταλανικής Εταιρείας. Δεδομένου ότι οι αγιορείτικες μονές προμηθεύονταν τα περισσότερα αναγκαία τρόφιμα από τα απομακρυσμένα μετόχια τους, είχαν μεγάλα αποθέματα.
Ο βιογράφος του Δανιήλ περιγράφει πολύ γλαφυρά την επίθεση των Καταλανών στο Χιλανδάρι, στο οποίο έφθασαν, όπως όλα δείχνουν, χωρίς να συναντήσουν κάποια σοβαρή αντίσταση. Και τότε:
«Πλήθος από αυτούς άρχισαν, άλλοι μεν να κόβουν την κεντρική πύλη
της ένδοξης μονής του Χιλανδαρίου και άλλοι από την πίσω πλευρά να γκρεμίζουν τα τείχη της οχύρωσης, θέλοντας να εισχωρήσουν.
Γιατί τα βέλη τα έριχναν βροχή τα χέρια των απίστων και οι
πολεμικές σάλπιγγες ηχούσαν, και οι ίδιοι έκραζαν με μια φωνή
επιτιθέμενοι. Γιατί ήταν φοβερή η θέα
της πολεμικής τους στρατιάς» (Βίος, 259).
Τα τείχη της Μονής άντεξαν στην επίθεση αυτή. Οι επιδρομείς δεν αποσύρθηκαν και συνέχισαν την πολιορκία. Στην διάρκεια της πολιορκίας:
«…τα περισσότερα τρόφιμα στην ένδοξη μονή, στο Χιλανδάρι,
καταναλώθηκαν, έτσι και ο ευλογημένος Δανιήλ και όσοι ήταν μαζί του δεν είχαν τι να γευματίσουν. Μόνο μέσα από το χώμα
ξεδιάλεγαν φλούδες φακής και αυτές έτρωγαν, και πολλοί
από αυτούς παρακαλούσαν τον Θεό να πεθάνουν, και οι υπόλοιποι
από αυτούς φεύγοντας έξω πέθαιναν» (Βίος, 260).
Για την μοίρα αυτών των τελευταίων, ο βιογράφος του Δανιήλ αναφέρεται σε ένα ακόμη σημείο:
«Πολλοί από τους μοναχούς που ήταν στην μονή αυτή,
μη μπορώντας να αντέξουν τόση λύπη, εγκατέλειψαν
τον κύρη τους, τον κυρ Δανιήλ μου, μόνο του και οι ίδιοι έφυγαν […]
Γιατί αυτούς τους έπιασαν οι άπιστοι, άλλους σκότωσαν
και άλλους οδήγησαν στην σκλαβιά» (Βίος, 258).
Για τον Δανιήλ, ο οποίος διοικούσε την ζωή στη Μονή, χωρίς καμία αμφιβολία άρχιζε μια πολύ δύσκολη στιγμή όταν η Μονή έμεινε χωρίς τρόφιμα. Το στοιχείο αυτό για την έλλειψη τροφίμων δεν είναι αρκετό για να συμπεράνουμε την διάρκεια της πολιορκίας του Χιλανδαρίου, διότι στη Μονή, όπως έχουμε ήδη πει, κατέφυγαν πολλοί άνθρωποι, με αποτέλεσμα τα τρόφιμα να καταναλωθούν γρηγορότερα. Οι πολιορκίες των Καταλανών μπορούσαν να διαρκέσουν και πολλούς μήνες (για παράδειγμα, το οχυρό της Μαδύτου το πολιορκούσαν επί οκτώ μήνες). Στο τέλος, όταν δεν μπόρεσαν να αναγκάσουν τους κατοίκους του Χιλανδαρίου να παραδοθούν ούτε με τα όπλα ούτε με την πείνα, οι επιδρομείς αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν, όμως με την πρόθεση να επιστρέψουν, γεγονός για το οποίο διαβάζουμε στον Βίο:
«Και όταν αυτοί οι πανούργοι είδαν ότι δεν μπορούν να εισχωρήσουν
στην μονή, καβάλησαν τα άλογά τους και έφυγαν, γεμάτοι
οργή και λύσσα, απειλώντας τον ευλογημένο ότι όταν
θα ξαναγυρίσουν θα το καταστρέψουν» (Βίος, 260).
Σερβία, Πατριαρχείο του Πετς, Ναός Παναγίας Οδηγήτριας. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Δανιήλ Β’ σε κτητορική παράσταση, τοιχογραφία, 1355.
Νέα φονική και ληστρική επιδρομή των Καταλανών στο Άγιον Όρος και το Χιλανδάρι!
Οι Καταλανοί έκαναν νέα επίθεση κατά του Χιλανδαρίου το 1308, όταν έμαθαν ότι ο Δανιήλ το εγκατέλειψε. Αυτός ο «περισσότερο πολεμιστής, διπλωμάτης και διοικητής, παρά μοναχός», με μεγάλη επιτυχία και με πολλή επιτηδειότητα και ικανότητα ηγήθηκε της άμυνας του Χιλανδαρίου, ώστε οι Καταλανοί πίστευαν ότι θα μπορέσουν να διεισδύσουν σ’ αυτό όταν ο Δανιήλ απουσιάζει. Ο Δανιήλ, επειδή συνειδητοποίησε την σοβαρότητα της κατάστασης και την δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε η Μονή του, αποφάσισε να μεταφέρει τον χρυσό της Μονής και διάφορα πολύτιμα εκκλησιαστικά αντικείμενα στον κράλη Μιλούτιν, ο οποίος βρισκόταν στα Σκόπια, και ταυτόχρονα να φέρει ανθρώπους για να υπερασπίσουν τη Μονή. Για να εφαρμόσει στην πράξη αυτήν του τη σκέψη, ο Δανιήλ, με εμπίστους συνοδούς, εκτέθηκε σε μεγάλες δυσκολίες και πολλούς κινδύνους, διότι οι μετακινήσεις στην Χαλκιδική ήταν πολύ δύσκολες. Ωστόσο κατόρθωσε να μεταφέρει τους θησαυρούς της Μονής στα Σκόπια και στην συνέχεια, αφού αρνήθηκε την πρόταση του κράλη Μιλούτιν να μείνει για ένα διάστημα στην αυλή του μέχρι να απομακρυνθούν οι Καταλανοί, επέστρεψε.
Και η επιστροφή ήταν το ίδιο δύσκολη. Όμως, δεδομένου ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις των Καταλανών είχαν ληστρικό χαρακτήρα, είναι ολοφάνερο ότι κάποιες περιοχές ήταν εκτεθειμένες σε πρόσκαιρες και όχι σε συνεχείς επιθέσεις. Έτσι ο Δανιήλ με τους ανθρώπους του διέμεινε για ένα χρονικό διάστημα στο νησί της λίμνης Ρεντίνα, περιμένοντας ευνοϊκότερη στιγμή για να συνεχίσει το ταξίδι του. Είναι βέβαιο ότι χάρη στην επιτηδειότητα και το θάρρος του, αυτή η χωρίς καμία αμφιβολία εξαιρετική, και για το Χιλανδάρι τεράστιας σημασίας, επιχείρηση, πέτυχε. Όταν επέστρεψε, ο Δανιήλ βρήκε τη Μονή πολιορκημένη, διότι της επιτέθηκαν οι Καταλανοί, εκμεταλλευόμενοι, όπως είπαμε, την απουσία του ηγουμένου. Πιστεύουμε ότι δεν είναι υπερβολική η εκτίμηση του συγγραφέα του Βίου ότι εάν δεν επέστρεφε ο Δανιήλ η Μονή θα είχε παραδοθεί στους Καταλανούς, καθώς οι υπερασπιστές της είχαν φθάσει στα όρια της εξάντλησής τους από την πείνα και την δίψα. Ο Δανιήλ, «αφού έδωσε πολύ χρυσό», προφανώς την βοήθεια που έλαβε από τον κράλη Μιλούτιν, εξασφάλισε τρόφιμα για τους κατοίκους της Μονής και με την βοήθεια των ανθρώπων που έφερε, αλλά και εκείνων που προσέλαβε σαν μισθοφόρους, ανάγκασε τους Καταλανούς να αποσυρθούν. Την χρονιά εκείνη δεν επιτέθηκαν ξανά στο Χιλανδάρι, αλλά έκαναν επιθέσεις σε άλλες περιοχές του Άθωνα, και:
«Αφού πήραν πολλή λεία από ολόκληρο το Όρος, έσερναν άνδρες
και γυναίκες, νεαρούς και κοπέλες, σαν τετράποδα ζώα
δεμένους σε σχοινιά και τους οδηγούσαν στην σκλαβιά…
Δύσκολα μπορεί να περιγράψει κανείς το κακό που τους βρήκε, γιατί
τα όρη και οι σπηλιές, τα βουνά και τα λιβάδια και όλα τα μονοπάτια
ήταν γεμάτα με νεκρούς, γυμνούς και άταφους, παρουσιάζοντας
ένα τρομακτικό και θλιβερό θέαμα. Και αυτοί
οι άπιστοι τα πάντα ερήμωναν και πίσω έφευγαν» (Βίος, 264).
Ο βιογράφος του Δανιήλ αναφέρει μόνο μία ακόμη σύγκρουση των Χιλανδαρινών με τους Καταλανούς, όταν τμήμα των τελευταίων περνούσε κοντά από το Χιλανδάρι. Οι πολεμιστές του Δανιήλ βγήκαν από τη Μονή και αφού τους επιτέθηκαν με ενέδρα:
«Πήδηξαν δίπλα τους, πολλούς δε σκότωσαν και άλλους τραυμάτισαν,
και τους περισσότερους από αυτούς, αφού τους έπιασαν,
τους οδήγησαν στη μονή, στον όσιο, τους δε αιχμαλώτους
τους άφησαν ελεύθερους.
Τότε άρπαξαν πολύ πλούτο από τους φαύλους (εχθρούς)» (Βίος, 264).
Για όλα αυτά οι Καταλανοί έβαλαν στόχο να συλλάβουν τον Δανιήλ. Με την πρόθεση να τους παραπλανήσει και οπωσδήποτε να γλυτώσει τη Μονή από νέα επίθεση, και ίσως γιατί επιθυμούσε να δει για μια ακόμη φορά τον πνευματικό του πατέρα στην ρωσική Μονή Αγίου Παντελεήμονος, ο Δανιήλ, διαφεύγοντας από τους επιδρομείς με την ολιγάριθμη συνοδεία του, κατέφυγε στην μονή αυτή. Σύμφωνα με την αφήγηση του Βίου, οι Καταλανοί βρήκαν δύο ανθρώπους από κάποιο μετόχι του Χιλανδαρίου, οι οποίοι φάνηκαν πρόθυμοι, για μεγάλο αντάλλαγμα, να προδώσουν τον Δανιήλ. Όταν έμαθαν ότι είναι στην Μονή Αγίου Παντελεήμονος, οι Καταλανοί κατόρθωσαν να γκρεμίσουν το οχυρωματικό τείχος και άρχισαν την λεηλασία, ζητώντας να τους παραδοθεί ο Δανιήλ και απειλώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα πυρπολήσουν τη Μονή. Η πυρπόληση για την κατάληψη κάποιου οχυρού, ήταν πρακτική την οποία είχαν εφαρμόσει οι Καταλανοί στην Θράκη. Γρήγορα άναψαν μεγάλη φωτιά, επειδή ο Δανιήλ, μαζί με πολλούς άλλους, κατέφυγε στον πύργο της Μονής. Προφανώς το ύψος του πύργου συνέβαλε στην σωτηρία τους. Μαρτυρία για την πυρκαγιά αυτή περιέχει και το χρυσόβουλο του Ανδρόνικου Β’, του Σεπτεμβρίου 1311, στο οποίο διαβάζουμε ότι οι μοναχοί της ρωσικής μονής «έχασαν τα παλιά χρυσόβουλα και τα υπόλοιπα έγγραφα για τα δικαιώματα της μονής σε πυρκαγιά που ξέσπασε ξαφνικά».
Σύμφωνα με την αφήγηση του Βίου, οι επιδρομείς ξαφνικά παραιτήθηκαν από την περαιτέρω προσπάθεια να συλλάβουν τον Δανιήλ και όσους βρίσκονταν μαζί του στον πύργο, και αποσύρθηκαν. Αυτό θα πρέπει να το συνδέσουμε με την διχόνοια μεταξύ των αρχηγών της Εταιρείας, του Ροκαφόρτ (Berrengar de Rocafort) και του Τεουμπάλντ ντε Σεπόι (Teobald de Cepoy). Ασφαλώς, οι κακές τους σχέσεις επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο στην διάρκεια του χειμώνα του 1308/1309. Το γεγονός ότι οι Καταλανοί δεν εμφανίσθηκαν πλέον στο Άγιον Όρος θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η προσπάθειά τους να συλλάβουν τον Δανιήλ και η επίθεσή τους στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος διαδραματίσθηκαν το 1309, οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους από την Χαλκιδική την άνοιξη του ιδίου έτους.
Μολονότι ο Βίος του Δανιήλ μάς πληροφορεί για τις επιδρομές των πολεμιστών της Καταλανικής Εταιρείας μόνο εναντίον δύο μονών, από το κείμενο σαφώς μπορούμε να δούμε ότι οι επιδρομείς έδρασαν σε ολόκληρο το Άγιον Όρος:
«Δύσκολα μπορεί να περιγράψει κανείς το κακό που τους βρήκε, γιατί
τα όρη και οι σπηλιές, τα βουνά και τα λιβάδια και όλα τα μονοπάτια
ήταν γεμάτα με νεκρούς, γυμνούς και άταφους, παρουσιάζοντας
ένα τρομακτικό και συγκινητικό θέαμα» (Βίος, 264).
Αναφέραμε ότι η πρώτη επιδρομή της Καταλανικής Εταιρείας εναντίον του Αγίου Όρους έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 1307. Από τότε και μέχρι την άνοιξη του 1309 το Άγιον Όρος ήταν εκτεθειμένο στις ανελέητες επιθέσεις τους, που σημαίνει ότι διήρκεσαν σχεδόν δύο χρόνια. Για τον λόγο αυτό είναι ολοφάνερα υπερβολικός ο ισχυρισμός του βιογράφου του Δανιήλ ότι:
«Αυτά τα άπιστα και φαύλα στίφη […] όταν ήρθαν
στο Άγιον Όρος έμειναν σ’ αυτό τρία χρόνια και τρεις μήνες,
κάνοντας βαναυσότητες» (Βίος, 268).
Επειδή έγιναν επιδρομές και τα τρία χρόνια, 1307, 1308 και 1309, ο συγγραφέας του Βίου, σύμφωνα και με την συνήθεια των συγγραφέων του Μεσαίωνα, στρογγυλεύει το διάστημα των επιδρομών σε τρία χρόνια, και για να είναι η αφήγηση πιο πειστική, προσθέτει και τρεις μήνες. Όμως και αυτό ήταν μακρύ χρονικό διάστημα για τέτοιες σκληρές επιθέσεις, για τις οποίες ακόμη και οι αγιορείτικες μονές δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο.
«Μεγάλα ήταν τα δεινά και τέτοια τα τραύματα που άρχισαν οι
άνθρωποι και όλα τα ζώα να πεθαίνουν από την πείνα. Γιατί
θηλάζοντας τις πεθαμένες τους μητέρες και τα παιδιά τα ίδια
πέθαιναν και οι άνθρωποι με απλανές βλέμμα από την πείνα
συγκρούονταν μεταξύ τους και έπεφταν σαν μεθυσμένοι
και, κατεχόμενοι από πείνα, δεν μπορούσαν ούτε να βλέπουν.
Και άλλοι από αυτούς γονατισμένοι σαν τα ζώα, έκοβαν
χόρτα με τα δόντια τους» (Βίος, 258).
Το στοιχείο σχετικά με την παρουσία τόσων λαϊκών, ιδιαίτερα γυναικόπαιδων, στα οποία, σύμφωνα με τα αγιορείτικα τυπικά, ήταν αυστηρότατα απαγορευμένη η πρόσβαση στο Άγιον Όρος, μαρτυρεί με τον πιο εύλογο τρόπο για την έκτακτη κατάσταση στην οποία βρέθηκε η «χώρα των μοναχών» την εποχή των καταλανικών επιδρομών.
Τα στοιχεία στον Βίο του Δανιήλ Β’, αν τα κοιτάξουμε κάτω από το φως των λοιπών μαρτυριών των Βυζαντινών συγγραφέων σχετικά με την Καταλανική Εταιρεία, δείχνουν ότι ο συγγραφέας του ήταν καλά ενημερωμένος για τα γεγονότα που περιγράφει. Το γεγονός ότι στο σύγγραμμά του αποκαλεί τον Δανιήλ κύριέ μου και ότι περιγράφει με λεπτομέρειες τις επιθέσεις των Καταλανών στο Χιλανδάρι, την πολιορκία της σερβικής μονής, και την επίθεση και την πυρπόληση στην Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και ο ίδιος ήταν υποτακτικός και αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων που εξιστορεί.
Θα ακολουθήσει το παράρτημα του άρθρου, που περιέχει σχετικό απόσπασμα από τον Βίο του Αρχιεπισκόπου Δανιήλ του Β’.
* Ο άγιος Δανιήλ ο Β΄ Αρχιεπίσκοπος Σερβίας υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της μεσαιωνικής Σερβίας. Ήδη από την τοποθέτησή του στην ηγουμενία της μονής Χιλανδαρίου το 1306 έχαιρε της εκτίμησης του κράλη Μιλούτιν λόγω των ικανοτήτων του. Μετά την ηγουμενική του θητεία στο Άγιον όρος ανέπτυξε εξαιρετική ποιμαντική, κτητορική και συγγραφική δραστηριότητα η οποία συνεχίστηκε και μετά την ανάδειξή του σε Αρχιεπίσκοπο της Σερβικής Εκκλησίας (1324).

Νίκος Λυγερός «Θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, αυτό είναι σίγουρο»

Μια επαναστατική προκήρυξη σε Ορθόδοξες Εκκλησιές!

Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης, θεολόγος
Αυτές τις μέρες, μια επαναστατική προκήρυξη διαβάζεται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες όλου του πλανήτη.
Διαβάζεται στις σπαραγμένες από τον εμφύλιο πόλεμο και τις εξωτερικές επεμβάσεις Ουκρανία και Συρία!
Στις χώρες της Αφρικής, τις ρημαγμένες από τη φτώχεια, τις δικτατορίες, τους εμφύλιους πολέμους και τους σύγχρονους αποικιοκράτες και δουλεμπόρους, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Αφρικανοί έγιναν ορθόδοξοι χριστιανοί, μετά την ηρωική συμμετοχή των πρώτων ορθόδοξων ιερέων της Ουγκάντας στον αγώνα για την απελευθέρωση από τους Άγγλους!
Στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Αιγύπτου και της Τυνησίας (όπου στα αρχαία χρόνια αναδείχθηκαν κορυφαίοι ορθόδοξοι άγιοι) κάτω από τα λάβαρα και τα ξίφη των τζιχαντιστών!
Στην Γουατεμάλα, όπου 250.000 ντόπιοι (πρώην ρωμαιοκαθολικοί και πεντηκοστιανοί) έστειλαν αντιπροσώπους στον ορθόδοξο μητροπολίτη Μεξικού Αθηναγόρα και ζήτησαν μόνοι τους να γίνουν ορθόδοξοι χριστιανοί!
Στις χώρες των Βαλκανίων, από τις οποίες μας χώρισαν οι εθνικιστές, οι καπιταλιστές και οι ιμπεριαλιστές του χθες και του σήμερα.
Στη Ρωσία, τη Μολδαβία, τη Λευκορωσία, τη Λιθουανία και τις άλλες δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ινδίας, Κίνας, της Ταϊβάν, της Ιαπωνίας, της Ταϋλάνδης, των νησιών Φίτζι κ.τ.λ., που είναι λιγοστές, αλλά υπάρχουν και δίνουν ελπίδα στους ταλαιπωρημένους λαούς.
Στις Ορθόδοξες Εκκλησίες των δυτικών χωρών, όπου πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν τις αρχαίες χριστιανικές ρίζες των δικών τους λαών, πριν ο παπισμός και ο προτεσταντισμός αλλοιώσουν το αυθεντικό χριστιανικό φρόνημα…
Και φυσικά στην Ελλάδα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, των μνημονίων, του ταπεινωμένου και προδομένου λαού και της πολιτισμικής αλλοτρίωσης.
Αυτή η επαναστατική προκήρυξη είναι οι Χαιρετισμοί της Παναγίας, που ψάλλονται κάθε Παρασκευή βράδυ τις πρώτες 5 εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής, στο δρόμο προς τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, που σημαίνει και την ανάσταση κάθε ανθρώπου και του κόσμου ολόκληρου.
Μια τελετή με τρία έργα
Κατ’ αρχάς, όταν πηγαίνουμε στους Χαιρετισμούς, παρακολουθούμε τρία έργα:
α) Τον «κανόνα των Χαιρετισμών», ένα μελοποιημένο ποίημα του αγίου Ιωσήφ του Υμνογράφου (9ος αιώνας), που τον ψάλλουν οι ψάλτες.
β) Τον Ακάθιστο Ύμνο, δηλ. τους ίδιους τους Χαιρετισμούς, ποίημα μάλλον του αγίου Ρωμανού του Μελωδού (6ος ή 8ος αιώνας), που τους διαβάζει ο ιερέας μπροστά στην εικόνα της Παναγίας.
Οι άγιοι Ιωσήφ ο Υμνογράφος και Ρωμανός είναι δύο από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και μουσικούς όλων των εποχών και πολλά έργα τους ψάλλονται στην Εκκλησία, σε διάφορες γιορτές, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τους επόμενους ποιητές και μουσικούς, μέχρι και σήμερα.
γ) Το Μικρό Απόδειπνο, μια «ακολουθία» (τελετουργική σύνθεση) με ύμνους και προσευχές δημιουργημένη από την αρχαία χριστιανική παράδοση, που διαβάζεται στην αρχή και στο τέλος και καταλήγει στις υπέροχες και αγαπημένες προσευχές του λαού μας προς την Παναγία και το Χριστό «Άσπιλε, αμόλυντε…» κ.τ.λ.
Τα έργα αυτά (όπως όλες οι τελετές της Ορθόδοξης Εκκλησίας) φέρνουν σε επαφή το λαό μας με αριστουργήματα ποίησης, μουσικής, φιλοσοφίας και θεολογίας, εφάμιλλα των δημιουργημάτων των προχριστιανικών Ελλήνων ποιητών και φιλοσόφων. Συνέβαλαν έτσι καθοριστικά στη μόρφωση και την καλλιέργεια του λαού μας, ακόμη και σε εποχές μαύρης σκλαβιάς και αναλφαβητισμού.

Αντίθετα, στην εποχή μας, εποχή πολυετούς σχολικής εκπαίδευσης και τεχνολογικής «υπερφόρτωσης» (εποχή της ανεργίας, των αυτοκτονιών και των εξαρτήσεων, γνώσης της τεχνολογίας και άγνοιας της Ιστορίας), τα διαμάντια αυτά της δικής μας πολιτισμικής κληρονομιάς έχουν καταντήσει άγνωστα και αόρατα κι εμείς έχουμε μετατραπεί σε τηλεκατευθυνόμενους καταναλωτές, που αναζητούν πνευματικούς θησαυρούς (συχνά πλαστούς και απατηλούς, πάλι καταναλώνοντάς τους πρόχειρα και επιπόλαια) σε ξένες παραδόσεις.

Το μήνυμα του φωτός, της χαράς και της ελευθερίας
Τα θέματα που κυριαρχούν στην «ακολουθία» (τελετουργία) των Χαιρετισμών είναι το φως, η χαρά, η λύτρωση, το μεγαλείο του ανθρώπου και η νίκη κατά των εχθρών.
«Χαίρε χαράς δοχείον…».
«Χαίρε, δι’ ής η χαρά εκλάμψει».
«Χαράς αιτία, χαρίτωσον ημών τον λογισμόν…».
«Χαίρε ακτίς νοητού ηλίου, χαίρε, βολίς του αδύτου φέγγους. Χαίρε, αστραπή, τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε, ως βροντή τους εχθρούς καταπλήττουσα. Χαίρε, ότι τον πολύφωτον ανατέλλεις φωτισμόν…».
«Χαίρε, στολή των γυμνών παρρησίας».
«Χαίρε, δι’ ής ενεδύθημεν δόξαν».
«Χαίρε, ανόρθωσις των ανθρώπων».
«Χαίρε, γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανόν».
«Χαίρε, δι’ ής εγείρονται τρόπαια, χαίρε, δι’ ής εχθροί καταπίπτουσι».

Εξάλλου, οι Χαιρετισμοί ανοίγουν και κλείνουν κάθε φορά με το πασίγνωστο τροπάριο «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια», ένα επικό έργο, γραμμένο μετά από νίκη των Βυζαντινών κατά των πολιορκητών της Κωνσταντινούπολης (κατά κοινή πεποίθηση, νίκη με τη βοήθεια της Παναγίας), που όλοι ήξεραν να το ψάλλουν και μετέδιδε (και μεταδίδει) ρίγη συγκινήσεως σε κάθε χριστιανική ψυχή.
Είναι φανερό πόσο θάρρος, αξιοπρέπεια και αγάπη προς την ελευθερία εμπνέουν τα παραπάνω σε ανθρώπους που ζουν σε κατάσταση δουλείας, όπως οι πρόγονοί μας την εποχή της Τουρκοκρατίας ή της ναζιστικής Κατοχής, αλλά και εμείς, οι σημερινοί κάτοικοι της Ελλάδας, αν έχουμε επαφή με αυτά τα κείμενα και προσέχουμε τα λόγια τους.
Τέλος (όπως έχει επισημανθεί και από άλλους), οι όποιες αναφορές των κειμένων σε «βασιλείς» (π.χ. «Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών») έφερναν στο νου των ραγιάδων τους δικούς μας βυζαντινούς αυτοκράτορες από την εποχή της ελευθερίας και όχι βέβαια τους αγάδες, τους μπέηδες ή τους σουλτάνους. Αυτές, εννοείται, είναι αναφορές ιστορικού χαρακτήρα και δεν έχουν σχέση με κάποια βασιλοχουντική νοσταλγία απολιθωμένων μυαλών της εποχής μας, αν υπάρχουν ακόμη τέτοια.
Στις τελικές ευχές του Αποδείπνου, που κλείνουν την τελετή, ο χριστιανός ζητάει από το Χριστό: «γρήγορον νουν, σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν» (νηφάλια και ατάραχη), «ύπνον ελαφρόν και πάσης σατανικής φαντασίας απηλλαγμένον».
Συγχωρέστε με, αλλά αυτά είναι προσόντα ενός πολεμιστή.

Όποιος υπερηφανεύεται για φυσικά χαρίσματα, δηλαδή οξύνοια, ευκολία στην μάθηση, στην ανάγνωση και στην προφορά, ευφυΐα και άλλα παρόμοια, αυτός ουδέποτε θα αποκτήσει τα υπερφυσικά αγαθά. Διότι ο άπιστος στα λίγα θα φανεί και στα πολλά άπιστος και κενόδοξος.

Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος

Κάτω από τη μύτη περιπόλων μπούκαραν καταγράφοντας τα πάντα στο «βουβό» αεροδρόμιο Λευκωσίας


Τρεις θαρραλέοι νεαροί ανήρτησαν το βίντεό τους στο Διαδίκτυο, αποτυπώνοντας την σημερινή εικόνα του αεροδρομίου Λευκωσίας, το οποίο από το καλοκαίρι του 1974 τελεί υπό την δικαιοδοσία των Ηνωμένων Εθνών.
Οι 3 νεαροί θεωρούν εαυτούς «εξερευνητές» αστικών περιοχών, ανήκοντας στην ομάδα με επικεφαλής τον Ολλανδό Μπομπ Θίσεν, δημιουργό του «Exploring the Unbeaten Path», μιας σειράς βίντεο που αφορά την αστική εξερεύνηση (urban exploration).
Προ ημερών οι 3 νεροί εξοπλίστηκαν με κάμερες και φωτογραφικές μηχανές και πέτυχαν να εισέλθουν παρανόμως εντός της Πράσινης Γραμμής, περνώντας εν συνεχεία στους χώρους του εγκαταλελειμμένου από τον Ιούλιο του 1974 αεροδρομίου Λευκωσίας.
Για όσο διάστημα βρίσκονταν εντός των χώρων του αεροδρομίου, χρειάστηκε να κρυφτούν από διερχόμενες περιπόλους της UNFICYP προκειμένου να αποφύγουν τυχόν σύλληψή τους, ενώ φαίνεται πως τα κατάφεραν περισσότερο από καλά, καθώς ενώ παρέμειναν για ώρες εντός και εκτός του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Τι είναι το urban exploration
Η αστική εξερεύνηση (urban exploration) είναι η επίσκεψη και εξερεύνηση εγκαταλειμμένων κτηρίων, εγκαταστάσεων υπόγειων ή μη, εργοστασίων, τούνελ, υπόγειων στοών, υπονόμων και καταφυγίων. Πέρα από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και εργοστάσια, η εξερεύνηση των υπόγειων περιοχών γίνεται και σε ενεργές τοποθεσίες που λειτουργούν κανονικά, για τον λόγο αυτό, ονομάζεται και infiltration (διείσδυση) ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της κατηγορίας για καταπάτηση ή ακόμα και διάρρηξη.
Βασικότερη αρχή των urban explorers είναι μην αφαιρούν τίποτα από τους χώρους που επισκέπτονται, να μην κάνουν γκράφιτι και να μην παραβιάζουν λουκέτα και κλειδαριές. Οι εξερευνητές συνήθως φωτογραφίζουν τους χώρους που εξερευνούν χρησιμοποιώντας συχνά προχωρημένες τεχνικές φωτογράφισης.
πηγή

Oι Εύζωνες στην πολιτειακή Βουλή της Victoria

Το άγημα της Ελληνικής Προεδρικής Φρουράς, για πρώτη φορά σε αυστραλιανό έδαφος "φύλαξε" την Πολιτειακή Βουλή της Βικτώριας ενώπιον του πρωθυπουργού Daniel Andrews, του υπουργού πολιτισμού Robin Scott, της πολιτικής ηγεσίας της πολιτείας,

H «Πολιτική ορθότητα» ως όχημα επιστημολογικής αποικιοκρατίας και πολιτισμικής υπονόμευσης: Η περίπτωση της Ελλάδας και των φακέλων του μαθητή για το Ορθόδοξο μάθημα

H «Πολιτική ορθότητα» ως όχημα επιστημολογικής αποικιοκρατίας και πολιτισμικής υπονόμευσης: Η περίπτωση της Ελλάδας και των φακέλων του μαθητή για το Ορθόδοξο μάθημα
 η συνέχεια απο εδώ


Romina Istratii, Ph D Candidate Department of Religions and Philosophies, SOAS
Η πεποίθησή μου είναι ότι η κρίση που έχει επέλθει σχετικά με το Ορθόδοξο μάθημα σηματοδοτεί μια ευρύτερη ανησυχητική τάση που αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά όλα τα έθνη που ασπάζονται μια μη δυτική «κοσμοθεωρία». Αναφέρομαι εδώ σε μια ευρεία εξομάλυνση δυτικών (κοσμικών) αξιών που προωθούνται, ακούσια ή εκούσια, ως κανονιστικές αρχές παγκοσμίως με αποτέλεσμα την υπονόμευση της θρησκευτικό-πολιτισμικής κοσμοθεωρίας των διάφορων μη δυτικών κοινωνιών. Λέω ακούσια ή εκούσια επειδή πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιβολής είναι αποτέλεσμα υιοθέτησης δυτικών αξιών ένεκα της παγκοσμιοποίησης από πολιτικά και πολιτισμικά ισχυρές (συχνά εκκοσμικευμένες) εθνικές ομάδες εντός των μη-δυτικών κοινωνιών. Ο σκοπός αυτής της έκθεσης είναι να συζητήσω το επίμαχο ζήτημα του Ορθόδοξου μαθήματος για να διατυπώσω τις προβληματικές γνωσιολογικές κατευθύνσεις που διακρίνω στα πρόσφατα συνταγμένα βιβλία και μ’ αυτόν τον τρόπο να αναπτύξω το επιχείρημα της επιστημολογικής αποικιοκρατίας που διακρίνω.
Κατ’ αρχάς, θα προσπαθήσω να κατευθύνω τον αναγνώστη στη λογική της «πολιτικής ορθότητας» και της δυτικής επιστημολογίας της «θρησκείας» που πιστεύω ότι συνδυάζονται για να κατευθύνουν ιδεολογικά τους νέους φακέλους μαθητή για το Ορθόδοξο μάθημα. Θα προβληματίσω το επιστημολογικό και κοσμοθεωρητικό υπόβαθρο και των δύο αυτών εννοιών για να προτείνω ότι η αναδιατύπωση των νέων βιβλίων υπό τέτοιες φιλοσοφικές κατευθύνσεις είναι μια πράξη επιστημολογικής αποικιοκρατίας και ως τέτοια μπορεί να απειλήσει τελικά το Ορθόδοξο εθνικό υποκείμενο. Θα επικαλεστώ για τον σκοπό αυτό την διατύπωση του Amartya Sen περί «ανάπτυξης ως ελευθερία» για να υποδείξω ότι κάτι τέτοιο τελικά αποτελεί παραβίαση του ανθρώπινου δικαιώματος για γνωσιολογική ελευθερία  και ως εκ τούτου παραβίαση του Ελληνικού Συντάγματος που είναι υποχρεωμένο να διαφυλάσσει την Ελληνορθόδοξη εθνική συνείδηση.
Πρέπει να υπογραμμίσω ότι γράφω αυτήν την έκθεση όχι επειδή θέλω να αντιταχθώ στις προσπάθειες της Πολιτείας να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του Ορθόδοξου μαθήματος, καθώς είναι ευρέως αποδεκτό ότι μια αλλαγή στα εγχειρίδια θα μπορούσε να είναι επωφελής και ότι η διεύρυνση του προγράμματος σπουδών σε μια ολοένα και πιο πολυπολιτισμική κοινωνία είναι επιτακτική ανάγκη. Η Πολιτεία έχει κάθε δικαίωμα να αποφασίσει σχετικά με την βελτίωση του μαθήματος. Είμαι επίσης γενικά ευνοϊκή προς το νέο περιεχόμενο που αναφέρεται στην Ορθόδοξη παράδοση, ιδιαίτερα στις ανώτερες τάξεις όπου αυτές οι πληροφορίες είναι ενσωματωμένες σε ένα συνεκτικό, ιστορικό πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμιστεί ότι σ’ αυτήν την έκθεση δεν με απασχολεί τόσο η επέκταση του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας να συμπεριλάβει άλλες ομολογίες και η στοχαστική κριτική διαπαιδαγώγηση που προωθείται στους νέους φακέλους μαθητή καθαυτές, αλλά το επιστημολογικό υπόβαθρο που καθοδηγεί την αλλαγή όπως προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας και τους συνεργάτες του.
Η αντιπαράθεσή μου είναι ότι ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος και το περιεχόμενό του, θα πρέπει να αποφασίζεται πάντοτε με αναφορά στο ελληνικό συλλογικό υποκείμενο και την ιστορία, που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την  Ορθόδοξη παράδοση, όχι μόνο επειδή αποτελεί την πίστη της πλειοψηφίας, αλλά επειδή υπήρξε ιδρυτικό και καθοριστικό στοιχείο της ελληνικής ιστορίας και ταυτότητας.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι γράφω ως κάποια που έχει εκτεθεί στη δυτική επιστημολογία της θρησκείας και εντός της ευρύτερης προσπάθειας επιστημολογικής απο-αποικιοποίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη παγκοσμίως και αποβλέπει στην αποκέντρωση των δυτικών επιστημολογιών συστημάτων γνώσης έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί και να εκδημοκρατιστεί η γνωστική δημιουργία και εμπλουτιστεί η κατανόησή μας για τον ποικιλόμορφο κόσμο που μας περιβάλλει.
συνεχίζεται

Ελατόδασος και κορφές της Γκιώνας, λημέρια κλεφτών της Επανάστασης του 1821

Η φωτογραφία είναι χθεσινή, 21 Μαρτίου 2018
Πλάτωμα μετά το χωριό Καλοσκοπή στην διαδρομή προς το χωριό Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας
πηγή

Φωτισμός του νου και Νοερά Προσευχή


Ο φωτισμός του νου δεν είναι μια τεχνική μέθοδος, με την οποία διαχωρίζεται η νοερά ενέργεια από την λογική ενέργεια, αλλά είναι μια κατάσταση επισκέψεως του Αγίου Πνεύματος. Αυτό γίνεται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
 Τού π. Ιωάννη Ρωμανίδη 

«Κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας εκείνος ο οποίος έχει την επίσκεψη αυτή του Αγίου Πνεύματος, αποκτά την φώτιση του νου. Το Άγιον Πνεύμα έρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ανεξάρτητα από την λογική. Το Άγιον Πνεύμα μάς δίνει την ευχή και αποκτάμε την νοερά προσευχή, την νοερά λατρεία. Εμείς δίνουμε στον Θεό την λογική λατρεία». 
Άλλωστε, η απουσία του Αγίου Πνεύματος συνιστά τον σκοτασμό του νου.
«Τι σημαίνει εσκοτισμένος νους, Δεν έχει Πνεύμα άγιον να προσεύχεται μέσα στην καρδιά».
Φωτισμός του νου είναι η πρώτη θεωρία, από την οποία ο άνθρωπος ανεβαίνει στην θέα της δόξης του Θεού.
«Γενικά, χωρίζονται οι εμπειρίες αυτές περί Θεού στο στάδιο του φωτισμού και στο στάδιο της Θεώσεως, δηλαδή. Το στάδιο της Θεώσεως δεν είναι μόνιμη κατάσταση στην ζωή αυτή, αλλά διαρκεί καθ’ όσον κανείς φτάνει στην θέωση και παραμένει στην θέωση και μετά επανέρχεται στον φωτισμό. Η σταθερή κατάσταση, η πνευματική, είναι η κατάσταση του φωτισμού».
Η εμπειρία του φωτισμού του νου βιώνεται με την νοερά προσευχή, διότι εάν ο άνθρωπος «έχει φώτιση, έχει νοερά προσευχή».
«Έχουμε θεοπνεύστους, αυτούς οι οποίοι ευρίσκονται στην κατάσταση φωτισμού, αυτοί που έχουν την νοερά ευχή, την ευχή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά. Γιατί είναι αυτοί θεόπνευστοι; Διότι το ίδιο το Άγιον Πνεύμα προσεύχεται μέσα τους. Εφ' όσον δεν είναι δική τους η προσευχή αυτή δηλαδή, είναι το Πνεύμα που προσευχόταν μέσα τους. Και αυτό είναι θεοπνευστία. Και αυτά τα δύο μαζί στην εκκλησιαστική ορολογία λέγονται θεωρία».
«Για τους Πατέρες της Εκκλησίας, ο φωτισμός αποτελείται από ρήματα και νοήματα, αλλά υπό μορφή προσευχής. Οπότε, μέσα στις προσευχές, στην κατάσταση του φωτισμού υπάρχουν τα ρήματα και τα νοήματα. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει την προσευχή της καταστάσεως του φωτισμού, δηλαδή την νοερά προσευχή στην καρδιά, αυτή η προσευχή φωτίζει τον νου του ανθρώπου, βλέπει δια της πίστεως πλέον, με την μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, πράγματα μέσα στην καρδιά του τα οποία πριν δεν τα έβλεπε, αλλά τα βλέπει δια της πίστεως αυτά τα πράγματα και κατανοεί πνευματικά, όχι φιλοσοφικά, τα ρητά και τα νοήματα.
Διαβάζει την Αγία Γραφή, έχει κατανόηση των ρητών και των νοημάτων, όχι εξ επόψεως φιλοσοφικής μεθόδου, αλλά εξ επόψεως μεθοδολογίας. Γιατί; Διότι τα ρητά και τα νοήματα θεωρούνται ως φάρμακα του ανθρώπου. Δηλαδή, όπως ο άνθρωπος έχει φάρμακα, αφού είναι άρρωστος, όταν φθάσει στην υγεία, καταργεί τα φάρμακα. Δεν είν' έτσι; Δεν δίνουμε στους υγιείς ανθρώπους φάρμακα, τα δίνουμε στους αρρώστους, διότι είναι άρρωστοι. Και επειδή ο άνθρωπος είναι άρρωστος, γι' αυτό και έχει το φάρμακο του φωτισμού δηλαδή. Και ο φωτισμός αυτός αποτελείται από ρητά και νοήματα υπό μορφήν προσευχής, αδιαλείπτου προσευχής στην καρδιά.
Λοιπόν, αυτή η κατάσταση του φωτισμού είναι η επαφή του ανθρώπου με τον Θεό, είναι η πρώτη κοινωνία με τον Θεό, οπότε ο άνθρωπος γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος, Γιατί; Διότι το Άγιον Πνεύμα προσεύχεται μέσα στην καρδιά.
Αν πάρετε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και τις διαβάσετε από αυτής της επόψεως, σιγά-σιγά θα καταλάβετε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα κατά τον Απόστολο Παύλο. Και όταν μιλάει περί γλωσσολαλίας αυτό εννοεί. Όταν λέει "προσεύξομαι τω νοΐ" (Α Κορινθίους ιδ: 15), σημαίνει θα προσευχηθώ λογικώς, διότι έχουμε και την λογική προσευχή, αλλά θα προσευχηθώ και πνευματικώς, νοερώς δηλαδή. Και με την καρδιά προσεύχεται αδιαλείπτως όλο το εικοσιτετράωρο, ενώ με την λογική προσεύχεται ο άνθρωπος κάποτε-κάποτε, διότι τις άλλες ώρες η λογική είναι απησχολημένη με καθημερινές δουλειές».
Ενώ η νοερά προσευχή στον ενήλικα ενεργεί με λέξεις που γνωρίζει, εν τούτοις στα μωρά παιδιά ενεργεί χωρίς λέξεις και χωρίς λόγια. Ο νους προσεύχεται με τις λέξεις που προσφέρει η λογική. Όταν, όμως, η λογική στα μωρά παιδιά δεν έχει ολοκληρωμένες λέξεις, τότε ο νους προσεύχεται με τον τρόπο που εκφράζεται η μη απηρτισμένη ακόμη λογική του παιδιού.
«Δεν έχει σχέση ποια είναι η μορφή των λέξεων, αρκεί να είναι από ψαλμούς, από ευχές της Εκκλησίας κλπ. Το ίδιο που εσύ λες με την λογική σου, με αυτό το ίδιο το Άγιον Πνεύμα προσεύχεται. Όπως το μωρό παιδί δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει λέξεις. Στο μωρό, όταν γίνεται η φώτιση, γίνεται χωρίς τα λόγια, δεν είναι ανάγκη να είναι λόγια αυτά, απλώς η μνήμη υπάρχει. Οπότε, τα μωρά έχουν την μνήμη αυτή. Γι' αυτό και όταν πάρετε ένα μωρό και το διδάξετε και λογικά να πιστεύει, μπορεί να είναι Άγιο. Στα δύο με τρία του χρόνια μπορείς να διδάξεις και νοερά προσευχή».
Πάντως, η νοερά ευχή στην καρδιά δεν είναι ένα συναισθηματικό γεγονός, αλλά είναι εμπειρία πραγματική.
«Η ευχή μέσα στην καρδιά είναι εμπειρικό φαινόμενο, διότι ο άνθρωπος, όταν έχει την ευχή μέσα στην καρδιά του, την ακούει, δηλαδή είναι μάρτυς ότι έχει αυτή την εμπειρία, δεν είναι μια φαντασία, δηλαδή. Ο φωτισμός είναι εμπειρία, η θέωση είναι εμπειρία.
Μετά έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο, μιαν άλλη όψη του θέματος. Είναι το θρησκευτικό μέρος του θέματος. Ο άνθρωπος έχει την ενέργεια που την λέμε νοερά ενέργεια και δεν είναι λογική ενέργεια. Η λογική ενέργεια έχει ως κέντρο το νευρολογικό σύστημα, η νοερά ενέργεια ως κέντρο έχει την καρδιά του ανθρώπου. Ώστε, όταν χωρισθεί η νοερά ενέργεια από την λογική ενέργεια και έχει την ευχή και είναι περιορισμένη η νοερά ενέργεια στον χώρο της καρδιάς, και κάθεται η καρδιά και κάνει τον παπά και τον ψάλτη, δηλαδή, όλο το εικοσιτετράωρο, τότε έχουμε τον άνθρωπο ναό του Αγίου Πνεύματος, εξ αιτίας αυτής της εμπειρίας».
«Να φεύγουν οι λογισμοί και να τεθεί ο άνθρωπος υπό την επίβλεψη ενός Πνευματικού, ο οποίος να μπορέσει να τον οδηγήσει, ώστε να γίνει πραγματικά ναός του Αγίου Πνεύματος και να φθάσει στο να έχει την νοερά ευχή μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή, και έτσι να γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός είναι ο κυρίως φωτισμός στους Πατέρες της Εκκλησίας. Η ευχή, δηλαδή η κατάσταση της ευχής, αυτός είναι ο φωτισμός. 
Και όταν ευρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, τότε η ευχή ή η προσευχή μπορεί να είναι ολόκληρη, μπορεί να μην είναι.
Στην αρχαία Εκκλησία δεν ήταν μόνον ας πούμε το "Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλόν" κλπ. Στην Δύση η νοερά ευχή γινόταν με ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης. Και φαίνεται από τον Απόστολο Παύλο, στην προς Εφεσίους, που λέει "άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία υμών τω Κυρίω" (Εφ ε΄ 19). Εκεί "άδοντες και ψάλλοντες" δεν είναι το μοντέρνο ψάλσιμο που γίνεται στην Εκκλησία. Διότι στην αρχαία Εκκλησία λέγεται ψάλτης, επειδή έλεγε τους ψαλμούς. Και από εκεί είναι ο ψάλτης, είναι εκείνος που λέει ψαλμούς. Οπότε, όταν λέει "άδοντες και ψάλλοντες", σήμερα θα λέγαμε μόνον "ψάλλοντες" δηλαδή δεν θα λέγαμε "άδοντες". Ψάλλοντες θα λέγαμε και αυτό είναι και το άδοντες μέσα σήμερα. Τότε όμως υπήρχε διάκριση, άδοντες και ψάλλοντες. Το "ψάλλοντες" είναι οι ψαλμοί».
«Και όταν ο άνθρωπος αποκατασταθεί σε αυτή την κατάσταση, τότε είναι φωτισμένος και τότε γίνεται φυσιολογικός, έχει κοινωνία με τον Θεό. Αυτός είναι ο ναός του Θεού».


Πηγή: "Εμπειρική Δογματική τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις τού π. Ι. Ρωμανίδη" Τόμος Β΄.  Τού σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου και αγ. Βλασίου Ιεροθέου.